นาย
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
999-999-9999

ออนไลน์ 231 คน

เยี่ยมชม 35,171 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • ปลัด

  ปลัด

 • รองปลัด

  รองปลัด

 • รองปลัด

  รองปลัด

 • รองปลัด

  รองปลัดสำนักปลัด

 • หัวหน้ากอง

  หัวหน้ากอง

กองคลัง

 • หัวหน้ากอง

  หัวหน้ากอง

กองช่าง

 • หัวหน้ากอง

  หัวหน้ากอง

กองการศึกษาฯ

 • หัวหน้ากอง

  หัวหน้ากอง

กองสาธารณสุขฯ

 • หัวหน้ากอง

  หัวหน้ากอง

กองสวัสดิการสังคม

 • หัวหน้ากอง

  หัวหน้ากอง

กองส่งเสริมการเกษตร

 • หัวหน้ากอง

  หัวหน้ากองเปลี่ยนภาษา